Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
ОБЯВА
28 Февруари 2019

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020


МИГ – ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 1.7 от стратегията за ВОМР на МИГ- общини Момчилград и Крумовград посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: №BG05M9OP001-1.058 „МИГ- общини Момчилград и Крумовград – Добри и безопасни условия на труд“


Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са:  • повишаване ефективността и производителността в предприятията чрез осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

  •  обучения на работното място;

  •  въвеждане на гъвкави форми на заетост;

  • подкрепа за въвеждане на практики за усъвършенстване на системите за управление на човешките ресурси.


Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет 7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените” на ОП РЧР 2014 - 2020 г.

Проектите ще се изпълняват на територията на “МИГ- общини Момчилград и Крумовград.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1. „Предоставяне на обучения на работното място“;

2. „Подкрепа за практики за въвеждане на гъвкави форми на заетост“;

3. „Подкрепа за практики за усъвършенстване на системите за управление на човешките ресурси в предприятията, с акцент върху практиките за трайно интегриране на младите хора на работното място, по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители“;

4. „Подкрепа за практики за въвеждане на иновативни, по-производителни и „по-зелени” модели за организация на труда в предприятията; в т.ч. за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труда, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите, както и за подобряване на социалния климат“;

5. „Подкрепа за практики, насочени към развитие на корпоративната социална отговорност“;

6. „Предоставяне на обучения за мениджъри на МСП и предприемачи с оглед подобряване на техните управленски и предприемачески умения“. 

Общ бюджет на процедурата: 480 000 лв.


Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

- https://umis2020.government.bg

- http://www.migmomchilgrad.com - интернет страница на „МИГ- общини Момчилград и Крумовград“

Първи краен срок за представяне на проектни предложения: 02.04.2019 г., 17:00 часа

Втори краен срок за представяне на проектни предложения /при неусвоен бюджет след първия прием/: 23.08.2019 г.,17:00 часа


Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

Прочитания: 70 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание