Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
ОБЯВА
 
01 Юли 2020   Прочитания: 10
МИГ „Момчилград - Крумовград“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Момчилград - Крумовград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: „МИГ Момчилград - Крумовград – подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства“.
 
ПОКАНА
 
25 Юни 2020   Прочитания: 17
за участие в информационни срещи и обучения, свързани с подготовката и изпълнението на проекти по СВОМР, съгласно Споразумение №РД50-190/29.11.2016 г. на „МИГ- общини Момчилград и Крумовград“, финансирани по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР“ на мярка 19“Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. през месец юли 2020 година
 
ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ
 
22 Юни 2020   Прочитания: 26
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД“
 
ОБЯВА
 
15 Юни 2020   Прочитания: 33
МИГ „Момчилград - Крумовград“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Момчилград - Крумовград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001- 19.374 - „МИГ Момчилград - Крумовград – мярка 4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”.
 
СЪОБЩЕНИЕ
 
04 Юни 2020   Прочитания: 53
На основание чл.6, т.4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД 50-190/29.11.2016 г. , МИГ – общини Момчилград и Крумовград публикува в раздел „Документи за публично обсъждане” и в секция обществено обсъждане в ИСУН 2020 проект на Условия за кандидатстване и приложенията към тях по мярка 6.4.1 от СВОМР по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко срока за кандидатстване : BG06RDNP001-19.279 - МИГ Момчилград – Крумовград, мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ за осигуряване на възможност на заинтересованите лица за писмени възражения и предложения.
 
СЪОБЩЕНИЕ
 
12 Май 2020   Прочитания: 87
На основание чл.6, т.4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД 50-190/29.11.2016 г. , МИГ – общини Момчилград и Крумовград публикува в раздел „Документи за публично обсъждане” и в секция обществено обсъждане в ИСУН 2020 проект на Условия за кандидатстване и приложенията към тях по мярка 4.1.1 от СВОМР по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко срока за кандидатстване : BG06RDNP001-19.392 -МИГ Момчилград - Крумовград - мярка 4.1.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства за осигуряване на възможност на заинтересованите лица за писмени възражения и предложения.
 
СЪОБЩЕНИЕ
 
08 Май 2020   Прочитания: 80
На основание чл.6, т.4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД 50-190/29.11.2016 г. , МИГ – общини Момчилград и Крумовград публикува в раздел „Документи за публично обсъждане” и в секция обществено обсъждане в ИСУН 2020 проект на Условия за кандидатстване и приложенията към тях по мярка 7.5 от СВОМР по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко срока за кандидатстване : BG06RDNP001-19.402 - МИГ Момчилград – Крумовград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ за осигуряване на възможност на заинтересованите лица за писмени възражения и предложения.
 
ОБЯВА
 
17 Март 2020   Прочитания: 146
Сдружение „МИГ- общини Момчилград и Крумовград”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, обявява процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-2.092 – „МИГ Момчилград - Крумовград – Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“.
 
Заповед - ограничителни мерки срещу коронавирус
 
16 Март 2020   Прочитания: 143
Във връзка обявеното извънаредно положение в страната, Заповед № РД-01-124/13.03.2020 на Министъра на здравеопазването и препоръките на Националния оперативен щаб НАРЕЖДАМ:
 
СЪОБЩЕНИЕ
 
13 Март 2020   Прочитания: 123
Поради обявеното извънредно положение в страната, свързано с разпространението на COVID- 19 се отлага провеждането на Общото събрание на СНЦ - МИГ- общини Момчилград и Крумовград за неопределено време.
 
Страници: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание