Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
ПОКАНА
 
28 Февруари 2023   Прочитания: 235
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД“
 
ОБЯВА
 
06 Февруари 2023   Прочитания: 240
МИГ „Момчилград - Крумовград“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Момчилград - Крумовград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.586 - „МИГ Момчилград - Крумовград – мярка 4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” – трети прием.
 
Публикуван е проект на пакета документи за публично обсъждане по процедура BG06RDNP001-19.735 МИГ Момчилград – Крумовград, мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
 
26 Януари 2023   Прочитания: 269
На основание чл.6, т.4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД 50-190/29.11.2016 г., МИГ – общини Момчилград и Крумовград публикува в раздел „Документи за публично обсъждане” и в секция обществено обсъждане в ИСУН 2020 проект на Условия за кандидатстване и приложенията към тях по мярка 6.4.1
 
ОБЯВА
 
21 Декември 2022   Прочитания: 291
Успешно приключили проектни предложения на бенефициенти, подпомогнати чрез стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ- ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД за 2022 година, финансирани чрез оперативна програма "Развитие на селските райони" 2014-2020 г.
 
ОБЯВА
 
01 Ноември 2022   Прочитания: 350
МИГ „Момчилград - Крумовград“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Момчилград - Крумовград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.600 МИГ Момчилград - Крумовград - мярка 4.1.1. ”Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ с втори краен срок за кандидатстване
 
Подписани три договора по процедура BG06RDNP001-19.402 на МИГ Момчилград – Крумовград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирани чрез ПРСР 2014-2020 г.
 
28 Октомври 2022   Прочитания: 336
На 19.07.2022 г. се подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.402-0003-C02 с Община Момчилград за изпълнението на проектно предложение Изграждане на екопътека „Вкаменената гора” в землищата на с. Равен, с. Биволяне и с. Гургулица на стойност 20 000,00 лв.
 
Първи успешно изпълнен договор по процедура на МИГ Момчилград - Крумовград по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по първи краен срок за кандидатстване, финансиран от ПРСР2014-2020 г. чрез ЕЗФРСР
 
28 Октомври 2022   Прочитания: 225
СЕЛИН КЪМПАНИ ЕООД успешно приключи изпълнението на дейностите по проект „Закупуване на оборудване за шивашко предприятие“, по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.279-0005-C01/29.09.2021 г., по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.279 МИГ Момчилград Крумовград –мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
 
ОБЯВА
 
05 Септември 2022   Прочитания: 320
МИГ „Момчилград - Крумовград“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Момчилград - Крумовград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.586 - „МИГ Момчилград - Крумовград – мярка 4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”.
 
ПРОВЕДЕНИ ОБУЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ- ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД
 
17 Август 2022   Прочитания: 319
За периода от 02.08.2022 г. до 12.08.2022 г. се проведоха информационни събития на територията на МИГ. Информационните събития включваха еднодневни обучения и информационни срещи. Еднодневните обучения се проведоха в град Момчилград и град Крумовград за периода от 02.08.2022 г. до 05.08.2022 г.
 
ПОКАНА
 
12 Юли 2022   Прочитания: 393
МИГ- общини Момчилград и Крумовград кани всички желаещи да вземат участие в информационните събития, организирани на територията на МИГ - общини Момчилград и Крумовград. Информационните събития ще се проведат при следния план-график:
 
Страници: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание