Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
Подписани три договора по процедура BG06RDNP001-19.402 на МИГ Момчилград – Крумовград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирани чрез ПРСР 2014-2020 г.
 
28 Октомври 2022   Прочитания: 396
На 19.07.2022 г. се подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.402-0003-C02 с Община Момчилград за изпълнението на проектно предложение Изграждане на екопътека „Вкаменената гора” в землищата на с. Равен, с. Биволяне и с. Гургулица на стойност 20 000,00 лв.
 
Първи успешно изпълнен договор по процедура на МИГ Момчилград - Крумовград по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по първи краен срок за кандидатстване, финансиран от ПРСР2014-2020 г. чрез ЕЗФРСР
 
28 Октомври 2022   Прочитания: 279
СЕЛИН КЪМПАНИ ЕООД успешно приключи изпълнението на дейностите по проект „Закупуване на оборудване за шивашко предприятие“, по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.279-0005-C01/29.09.2021 г., по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.279 МИГ Момчилград Крумовград –мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
 
ОБЯВА
 
05 Септември 2022   Прочитания: 385
МИГ „Момчилград - Крумовград“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Момчилград - Крумовград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.586 - „МИГ Момчилград - Крумовград – мярка 4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”.
 
ПРОВЕДЕНИ ОБУЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ- ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД
 
17 Август 2022   Прочитания: 367
За периода от 02.08.2022 г. до 12.08.2022 г. се проведоха информационни събития на територията на МИГ. Информационните събития включваха еднодневни обучения и информационни срещи. Еднодневните обучения се проведоха в град Момчилград и град Крумовград за периода от 02.08.2022 г. до 05.08.2022 г.
 
ПОКАНА
 
12 Юли 2022   Прочитания: 452
МИГ- общини Момчилград и Крумовград кани всички желаещи да вземат участие в информационните събития, организирани на територията на МИГ - общини Момчилград и Крумовград. Информационните събития ще се проведат при следния план-график:
 
ПОКАНА
 
05 Юли 2022   Прочитания: 430
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД“ УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Уведомявам Ви, че Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група – общини Момчилград и Крумовград” взе решение за свикването на Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 15.07.2022 г.
 
ОБЯВА
 
20 Юни 2022   Прочитания: 395
Сдружение „Местна инициативна група - Момчилград и Крумовград” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.651 - МИГ Момчилград – Крумовград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“
 
ОБЯВА
 
10 Юни 2022   Прочитания: 411
Сдружение МИГ „Момчилград - Крумовград“, кани желаещите да представят проектни предложения по подмярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Момчилград - Крумовград“ посредством процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: "BG06RDNP001-19.600 МИГ Момчилград - Крумовград - мярка 4.1.1. ”Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“
 
ОБЯВА
 
06 Юни 2022   Прочитания: 413
Стартира първи прием на проектни предложения по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.634 – МИГ Момчилград - Крумовград – Мярка 7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.
 
Документи от проведен конкурс за избор на изпълнителен директор
 
23 Май 2022   Прочитания: 386
Документи от проведен конкурс за избор на изпълнителен директор
 
Страници: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание