Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
СТАРТИРА ВТОРИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР № BG06RDNP001-19.392 МИГ МОМЧИЛГРАД - КРУМОВГРАД МЯРКА 4.1.1 „МИГ МОМЧИЛГРАД - КРУМОВГРАД – ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА“
 
01 Февруари 2021   Прочитания: 723
Сдружение „Местна инициативна група - Момчилград и Крумовград” уведомява заинтересованите лица, че обявява втори прием на проектни предложения по процедура за подбор BG06RDNP001-19.392 МИГ Момчилград - Крумовград мярка 4.1.1 „МИГ Момчилград - Крумовград – подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Момчилград Крумовград, финансирана от ПРСР 2014-2020г. Крайният срок за кандидатстване е 22.03.2021 г.
 
ОБЯВА
 
25 Януари 2021   Прочитания: 690
Сдружение „Местна инициативна група - Момчилград и Крумовград” уведомява заинтересованите лица, че обявява втори прием на проектни предложения по процедура за подбор BG06RDNP001-19.279.МИГ Момчилград Крумовград –мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Момчилград Крумовград, финансирана от ПРСР 2014-2020г. Крайният срок за кандидатстване е 22.03.2021 г.
 
УДЪЛЖЕН СРОК НА ВТОРИ ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.374 - „МИГ МОМЧИЛГРАД - КРУМОВГРАД – 4.2.1 ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ”
 
15 Януари 2021   Прочитания: 629
МИГ- общини Момчилград и Крумовград уведомява всички заинтересовани лица, че удължава срокът за втори краен срок за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.374 - „МИГ Момчилград - Крумовград – 4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” до 22.02.2021 г., 17:00 часа.
 
ОБЯВА
 
01 Декември 2020   Прочитания: 722
МИГ „Момчилград - Крумовград“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Момчилград - Крумовград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001- 19.374 - „МИГ Момчилград - Крумовград – мярка 4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” – втори прием.
 
УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
 
24 Ноември 2020   Прочитания: 693
УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ, ПОДПОМОГНАТИ ЧРЕЗ СТРАТИГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ- ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД
 
ОБЯВА
 
03 Август 2020   Прочитания: 941
Сдружение „Местна инициативна група - Момчилград и Крумовград” обявява процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.279.МИГ Момчилград Крумовград –мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Момчилград Крумовград
 
ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
 
28 Юли 2020   Прочитания: 702
ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.392 МИГ Момчилград - Крумовград - мярка 4.1.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“.
 
ОБЯВА
 
06 Юли 2020   Прочитания: 801
Сдружение „Местна инициативна група - Момчилград и Крумовград” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.402 - МИГ Момчилград – Крумовград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“
 
ОБЯВА
 
01 Юли 2020   Прочитания: 724
МИГ „Момчилград - Крумовград“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Момчилград - Крумовград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: „МИГ Момчилград - Крумовград – подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства“.
 
ПОКАНА
 
25 Юни 2020   Прочитания: 772
за участие в информационни срещи и обучения, свързани с подготовката и изпълнението на проекти по СВОМР, съгласно Споразумение №РД50-190/29.11.2016 г. на „МИГ- общини Момчилград и Крумовград“, финансирани по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР“ на мярка 19“Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. през месец юли 2020 година
 
Страници: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание