Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
Стартира проект по Програма за развитие на селските райони
15 Юни 2009

Местната инициативна група – Момчилград старт към конкретната реализация на подхода ЛИДЕР по Програмата за развитие на селските райони на територията на община Момчилград

Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 е една от програмите даващи най- големи възможности за развитие на селските райони. Чрез нея се осигуряват средства за директните плащания на площ обработваема земя, екологични плащания и стимули за райони с необлагодетелствани природни условия, както и финансиранията по четирите оси и 23 мерки, бенефициенти, по които са частният бизнес, общините и неправителствените организации. За развитието на малките общини особено голям интерес представлява финансирането по ОС-4 - подхода ЛИДЕР на Програмата за развитие на селските райони.
За реализирането на подхода Лидер на територията на община Момчилград през месец септември 2009 година общината кандидатства с проектно предложение „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Момчилград по мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони”. През месец юни 2009 година проектното предложение бе одобрено и на 03.06.2009г. в София беше подписан тристранен договор договор между Министерството на земеделието и храните, Държавен фонд земеделие и Община Момчилград - №РД50-199/03.06.2009г.

Водеща организация по проекта е община Момчилград, партньори са представители на нестопанския сектор - „Съюз на предприемачите” и на стопанския сектор – „Централ”ЕООД.

Проектът цели подпомагане възникването на местна инициативна група (МИГ) на територията на Община Момчилград и утвърждаването й като работеща структура, подпомагане процеса на подготовка на стратегия за местно развитие, както и насърчаване включването на местното население в разработването и бъдещото й прилагане.
Проектните дейности ще се реализират в рамките на 18 месеца и включват:
• Проучвания в селските райони (териториални, социално-икономически анализи и др. ) за целите на подготовката на стратегията за местно развитие, изграждане бази данни.
• Обучение, придобиване на умения, техническо и финансово обезпечаване за състава / екипа, ангажиран в подготовката на стратегията за местно развитие.
• Обучение на местни лидери за подхода ЛИДЕР.
• Учебно посещение за представители на потенциалната Местна инициативна група за територията на община Момчилград, за придобиване на практически знания за това, как се разработва и прилага стратегията за местно развитие.
• Формиране на работни групи и провеждане на информационни събития за окуражаване на активното участие на населението в процеса на местно развитие.
• Информация, събития и семинари за информиране на местното население за предстоящата покана за избор на МИГ по подхода ЛИДЕР от Програмата за развитие на селските райони и за дискутиране и популяризиране на предложената стратегия за местно развитие.
• Разработване и издаване на информационни материали, необходими за подготовката и публичността на подготвяния проект на стратегия за местно развитие.
• Подготовка на формуляра и документите за кандидатстване на МИГ по покани за избор на местни инициативни групи, провеждан от Министерството на земеделието и продоволствието.
От това как ще се проведат всички подготвителни мероприятия и как ще е обоснована стратегията за местно развитие ще зависи и утвърждаването на МИГ- Момчилград от МЗХ с правото да управлява паричен ресурс в размер до 2 милиона евро. С това ще започне вторият етап на проекта - реализирането на идеите на стратегия за местно развитие.
Проектите, за които ще се кандидатства пред МИГ-Момчилград, ще са в рамките на 200 хил.евро.Те ще се приемат и утвърждават от управителния орган на одобрената вече МИГ и ще се препращат за директно финансиране направо и целево в разплащателната агенция - София.Това е новото и различното от всички досегашни проекти за финансиране на програмите за развитие на селските райони. Когато общината или неправителствената организация/сдружение/кандидатстват с проект, субсидирането е 100% от одобрените разходи, а когато кандидатът е фирма или физическо лице-до70%.
Възможностите за усвояване на средствата по подхода ЛИДЕР чрез МИГ -Момчилград са големи и въпреки продължителността на този процес те не трябва да се подценяват.Това в най-голяма степен зависи от местните общности.

Прочитания: 2041 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание