Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
ОБЯВА
28 Юни 2019

МИГ – ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД,  с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява втори прием по процедура BG05M9OP001-1.058 „МИГ- общини Момчилград и Крумовград – Добри и безопасни условия на труд“

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет 7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените” на ОП РЧР.

Целта на процедурата е повиши ефективността и производителността в предприятията, функциониращи на територията на МИГ- общини Момчилград и Крумовград, чрез осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, обучения на работното място, въвеждане на гъвкави форми на заетост и подкрепа за въвеждане на практики за усъвършенстване на системите за управление на човешките ресурси.

Проектите ще се изпълняват на територията на “МИГ- общини Момчилград и Крумовград”.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1. „Предоставяне на обучения на работното място“;

2. „Подкрепа за практики за въвеждане на гъвкави форми на заетост“;

3. „Подкрепа за практики за усъвършенстване на системите за управление на човешките ресурси в предприятията, с акцент върху практиките за трайно интегриране на младите хора на работното място, по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители“;

4. „Подкрепа за практики за въвеждане на иновативни, по-производителни и „по-зелени” модели за организация на труда в предприятията; в т.ч. за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труда, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите, както и за подобряване на социалния климат“;

5. „Подкрепа за практики, насочени към развитие на корпоративната социална отговорност“;

6. „Предоставяне на обучения за мениджъри на МСП и предприемачи с оглед подобряване на техните управленски и предприемачески умения“. 

Остатъчен финансов ресурс по процедурата: 75 648,03 лв.

 

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg и http://www.migmomchilgrad.com - интернет страница на „МИГ- общини Момчилград и Крумовград“

Втори краен срок за представяне на проектни предложения: 23.08.2019г., 17.00 часа

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

Прочитания: 879 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание