Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
Информация
20 Септември 2019

Напредък за изпълнение на  Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ- общини Момчилград и Крумовград към месец септември 2019 година

Обявени процедури по Програма за развитие на селските райони / ПРСР/ 2014-2020 г. от Стратегията за водено от общностите местно развитие.

  1. Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001- 19.157 - „МИГ Момчилград – Крумовград - мярка 4.1.1. “Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“

По тази процедура през първия и втори прием на проектни предложения има одобрени 13 проектни предложения от страна на Оценителната комисия, като БФП възлиза на 613 672 лв. Оценителните доклади са изпратени за одобрение от страна на ДФЗ.

  1. Процедура за подбор на проектни предложения  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.160 „МИГ Момчилград - Крумовград – 4.2.1 инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

По тази процедура през първия и втори прием на проектни предложения има одобрени 2 проектни предложения от страна на Оценителната комисия, като БФП възлиза на 182 709,04 лв. Оценителните доклади са изпратени за одобрение от страна на ДФЗ.

  1. Процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.166 – МИГ Момчилград - Крумовград – мярка 7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”

През първия период на прием на проектни предложения има одобрени 4 проектни предложения от страна на Оценителната комисия, като БФП възлиза на 194 594,76 лв. Оценителният доклад е изпратен за одобрение от страна на ДФЗ.

Обявени процедури по Програма за развитие на човешките ресурси /ОПРЧР/ 2014-2020 г. от Стратегията за водено от общностите местно развитие.

  1. Процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ   BG05M9OP001- 2.025  „МИГ- общини Момчилград и Крумовград”–„Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности”

Има подписан тристранен договор през месец декември 2018 г. с Община Крумовград на обща стойност на проектното предложение в размер на 49 996,57 лв. /БФП/.

  1. Процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ   BG05M9OP001-2.047-„МИГ- общини Момчилград и Крумовград”–„Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности”

Подписа се тристранен административен договор с Община Момчилград на обща стойност на проектното предложение в размер на 49 990,86 лв. /БФП/.

  1. Процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001- 1.042  „МИГ- общини Момчилград и Крумовград – обучения за заети лица

Сключени са  административни договори през декември 2018 г. с „КРУМИЦА” АД, НАР ООД, РОДОПСТРОЙ – 97 ООД  на обща стойност 132 440,00 лв./БФП/ и през месец септември 2019 година с ЛИНК + ООД  на обща стойност на проекта в размер на 55 841,76 лв. /БФП/.

Бенефициентите НАР ООД, РОДОПСТРОЙ – 97 ООД изпълниха договорите, като реално изплатената им  сума е в размер на 47 520, 00 лв.

  1. Процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.051-„МИГ- общини Момчилград и Крумовград”- „Грижа и подкрепа за независим живот“

Подписани са тристранен административен договор с Община Момчилград и община Крумовград на обща стойност 599 999,98 лв.  /БФП/.

  1. Процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001-1.058 „МИГ- общини Момчилград и Крумовград – Добри и безопасни условия на труд”

За първия период на прием на проектни предложения са сключени административни договори с ТАНЕМ-77-МТ ООД, НАР ООД, РОДОПСТРОЙ - 97 ООД, ДУРАЛ ООД, СОФТ-Ю ООД,  като общия размер на стойността на проектите възлиза на 342 751,97 лв. /БФП/.

В  процес на оценка от Оценителната комисия е единствения  проект, подаден през втория  краен срок за кандидатстване.

  1. Процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001-2.036 - „МИГ Момчилград-Крумовград – Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост”

В процес на сключване са тристранните договори с Община Момчилград и Община Крумовград, като общата БФП възлиза  на 99 997,91 лв.

Обявени процедури по Оперативна програма „ Иновации и конкуретоспособност/ ОПИК / 2014-2020 г. от Стратегията за водено от общностите местно развитие.

  1. Процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.017 „МИГ общини Момчилград и Крумовград - Подобряване на производствения капацитет в МСП“

 

През 2018 година са сключени тристранни административни договори с БАДЕКС ООД, МЕСИ ООД, ДОБРУДЖА ООД,  ЛИНК + ООД с общо допустими разходи на проектите в размер на 882 337,50 лв./БФП/.

Бенефициентите МЕСИ ООД, ДОБРУДЖА ООД,  ЛИНК + ООД изпълниха договорите си, като реално изплатената сума е в размер на 607 457,70 лв.

В процес на оценка от Оценителната комисия са трите проекта подадени през втори прием на проектни предложения.

Прочитания: 757 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание