Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
ОБЯВА
01 Октомври 2019

ОБЯВА

ВОМР С ПОДКРЕПАТА НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

МИГ „Момчилград - Крумовград“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от стратегията за ВОМР на МИГ „Момчилград - Крумовград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.166 – МИГ Момчилград - Крумовград – мярка 7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Наименование на програмата: Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Mярка 19 „Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — Водено от общностите местно развитие)“.

Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“.

 

І. Наименование на мярката от Стратегията за ВОМР: Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.

 

ІІ. Допустими кандидати:

 1. Общините от територията за всички допустими дейности;
 2. Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот, със седалище на територията на МИГ;
 3. Читалища за дейности, свързани с културния живот, със седалище на територията на МИГ.

 

ІІІ. Допустими дейности:

 1. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях;
 2. Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности;
 3. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;
 4. Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;
 5. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;
 6. Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
 7. Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение.

 

Дейностите по проектите следва да се изпълняват на територията на МИГ „Момчилград - Крумовград“, която обхваща изцяло територията на двете общини – Момчилград и Крумовград.

 

IV. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

 

РАЗХОДИ ЗА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ /СМР/:

1. за строителство, реконструкция, рехабилитация, изграждане, обновяване, ремонт и/или реставрация на сгради и/или помещения и/или друга недвижима собственост, съгласно допустимите за подпомагане дейности;

 

РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

2. за закупуване на нови транспортни средства, оборудване и обзавеждане до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг, съгласно допустимите за подпомагане дейности;

 

РАЗХОДИ ЗА НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

3. за придобиване на компютърен софтуер, патентни и авторски права, лицензи, регистрация на търговски марки, до пазарната им стойност;

 

РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ

4. свързани с проекта, в това число разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1, 2 и 3.

 

V. Период на прием на проектни предложения:

Процедура BG06RDNP001-19.166 – МИГ Момчилград - Крумовград – мярка 7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ е с два крайни срока за подаване на проектни предложения както следва:

 

Първи период на прием:

Начало: 15.03.2019 година

Краен срок: 15.05.2019 година, 17:00 часа.

 

Втори период на прием:

Начало: 01.10.2019 година

Краен срок: 31.12.2019 година, 17:00 часа (в случай че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения )

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

Пълният комплект от образци на документи и Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

https://eumis2020.government.bg

www.migmomchilgrad.com

VI. Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата /Бюджет на приема/:

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата ( бюджет на приема) е в размер на  300 000,00 лева.

VІI. Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна на проект:

Всеки кандидат може да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ като изготвеният от него проект, трябва да се вмества в следните минимални и максимални граници: 

 • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 10 000,00 лева
 • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000,00 лева

 

Интензитетът на помощта се определя е в размер до 100 на сто в зависимост от получателя и от конкретната дейност, за която се предоставя финансиране, както и от приложимия режим на държавна помощ.

 

VІІI. Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест.

 

Точки

 1.  Дейностите по проекта се осъществяват в селата

20

 1. Проектът предлага нови инициативи за повишаване на качеството на живот в района

15

 1. Интервенциите по проекта са за обект от голяма културна и обществена значимост за територията

10

 1. Кандидатът е Юридическо лице с нестопанска цел или Читалище

10

 1.  Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за същата дейност по други програми

10

 1. Дейностите по проекта са за развитие/ предоставяне на услуги на уязвими групи от населението

10

 1. Дейностите по проекта включват изграждането на достъпна инфраструктура за хора с увреждания

10

 1. Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда

- над 30 % - от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 3 т.

- над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 5 т.

5

 1. Проектът предвижда използването на местни доставчици на стоки и/или услуги

5

 1. Проекта ще създаде работни места при изпълнение на допустимите дейности /ще бъде наемана местна работна ръка /

5

ОБЩО

100

 

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна на или по-голяма от 10 точки.

ВАЖНО! При наличие на проекти с равен брой точки, получени в резултат на техническата и финансова оценка, за които не достига финансов ресурс по обявената процедура, то само за тези проекти последователно ще бъдат приложени следните условия:

1.         На тези кандидати ще бъде предложено финансиране с еднакъв по-нисък интензитет на финансовата помощ (в рамките на наличния оставащ ресурс по мярката при извършване на класирането), ако кандидатите по тези проектни предожения:

1.1.      Декларират съгласие за предложените по-нисък интензитет /процент на подпомагане/ и по-малка стойност на безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на проекта, и същевременно с това

1.2.      Представят допълнителен финансов анализ на проекта/бизнес плана, съобразен с предложените по-ниски интензитет и стойност на безвъзмездното финансиране, респективно - увеличения дял на собственото финансово участие.

Условието по т.1 е приложимо само и единствено, ако всички кандидати, получили равен брой точки, изпълнят действията, описани в т.1.1 и т.1.2. В случай, че един или повече от кандидатите изрази несъгласие, то се пристъпва към прилагане на условието по т.2.

2. Проектите, получили равен брой точки, за които няма достатъчен финансов ресурс, ще бъдат включени в Списък на резервните проекти.

IX.  Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

Експерт „Прилагане на Стратегия“ – Айхан Курт, тел.:0887991180;

Консултации на място: гр.Момчилград, ул.“Девети септември“ 1, ет.4 и гр.Крумовград, ул.“Трети март“ 3, ет.1.                                                                                                                          

С оглед осигуряване равнопоставено третиране на кандидатите, МИГ няма да дава разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Разяснения се дават по отношение на условията за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати.

Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на следните интернет-страници: www.migmomchilgrad.com и https://eumis2020.government.bg към документите по процедурата.

Х. Начин за подаване на проекти предложения:

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg; www.migmomchilgrad.com

Прочитания: 792 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание