Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
Информация за проект
07 Януари 2019


ПРОЕКТ: Осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на заетите лица в "Крумица"АД“

ОБЩА ЦЕЛ:Повишаване производителността на труда и адекватността на уменията на заетите лица в "Крумица" АД, както и създаване на условия за устойчива заетост в компанията, чрез включване в релевантни за съответната длъжност обучения.

Специфичните цели са:

-да се подобрят технологичните познания на 43 заети служители, при които новопридобитите умения и професионална квалификация са изискуеми, за да се отговори на бързото навлизане на съвременните технологии и специфики на сектора;

 -да се подобрят познанията на 43 заети служители, при които професионалното ниво на владеене на избраната професия, отговаря на високите стандарти утвърдени в компанията;

-да се подобрят дигиталните компетенции на 100 заети лица чрез провеждане на обучение по КК 4 „Дигитална компетентност”;

 -да се повиши ефективността на дружеството в процеса на производството след въвеждане на ново поколение машини с дигитално управление;

-да се увеличи качеството на работа, чрез инвестиции в допълнителна квалификация; Придобиването на нови и надграждането на съществуващите умения в професионалното направление е напълно задължително за запазване на заетостта в бизнеса;

-да се повиши мотивацията и увереността на обучаваните лица, които вследствие на преминатото обучение да могат по-пълноценно да развият и покажат своя потенциал, облекчат ежедневната си дейност и ще направят работата си по-ефикасна.

ДОГОВОР: BG05M9OP001-1.042-0001-C01 от 28.12.2018г.

БЕНЕФИЦИЕНТ: "Крумица"АД

ОБЩА СТОЙНОСТ: 84 260.00 лв., от които:

  • Финансиране от ЕС: 71 621.00лв.  (85%)
  • Национално съфинансиране: 12 639.00лв. (15%)

Начало: 01.01.2019г.

Край: 31.12.2020г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. чрез подхода Водено от Общностите Местно Развитие


Прочитания: 785 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание