Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
Сдружение “Местна инициативна група - общини Момчилград и Крумовград” обявява конкурс за длъжността Изпълнителен директор
15 Април 2022

Обявява конкурс за длъжността Изпълнителен директор

На основание Заповед №9/15.04.2022 г. на Председателя на УС на МИГ – общини Момчилград и Крумовград  и във връзка с изпълнение на споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР №РД 50-190/29.11.2016г. между СНЦ „МИГ – общини Момчилград и Крумовград“, УО на ПРСР, УО на ОПИК и УО на ОПРЧР.

Конкурсът ще се проведе на два етапа: подбор по документи и интервю

Изисквания към кандидатите:

 1. Да е физическо лице.
 2. Да отговаря на изискванията на чл. 12, ал. 3, т. 2 – 19, от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. за позицията изпълнителен директор;
 3. Да не е член  на колективния управителен орган или на контролния орган на МИГ – общини Момчилград и Крумовград и да не е свързано лице с член на колективния управителен орган на МИГ – общини Момчилград и Крумовград по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон.
 4. Да не е общински съветник, кмет, заместник-кмет или служител на централна или териториална администрация на изпълнителната власт, на местната власт или на публично лице.

Изисквания на длъжността:

Съгласно чл. 13, ал. 3 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г.

 1. Завършено висше образование, най-малко степен "бакалавър".
 2. Професионален стаж най-малко 5 години.
 3. Управленски опит най-малко 5 години.
 4. Наличие на опит в реализиране на проект, програма или стратегия със стойност над 100 хиляди лева, финансирани от ЕС, национални  или от други международни донори.

Специфични изисквания за длъжността:

 1. Отлични компютърни умения – MSOffice, Internet.
 2. Добро познаване на Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ – общини Момчилград и Крумовград.
 3. Добро познаване на Наредба 22 от 14.12.2015г. и Наредба 1 от 22.01.2016г. на МЗХГ, във връзка с прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., Указания на МЗХГ, ДФЗ и УО на ОПРЧР 2014-2020 и ОПИК 2014-2020 за документиране и отчетност на проекти и Стратегията за Водено от общностите местно развитие.
 4. Инициативност и организираност.
 5. Много добри комуникативни умения.
 6. Наличие на опит в реализиране на  национални  проекти  и  изпълнение на подхода ЛИДЕР е предимство.

Условия на работа:

Трудов договор, петдневна работна седмица, работно време - 8 часов работен ден, срок на договора – до приключване на проекта, но не по-рано от 30.09.2023г.

Документи за кандидатстване:

 1. Заявление за участие в конкурс (Приложение 1).
 2. Автобиография /CV/ - (Приложение 2).
 3. Декларация (Приложение 3).
 4. Копие от диплома за завършено висше образование и документи, удостоверяващи  допълнителни специализации и квалификации.
 5. Копие от документи, удостоверяващи професионален стаж, управленски опит наличие на опит в реализиране на проекти - трудова и/или осигурителна книжка, граждански договори, заповеди и др.

Забележка: Документите по 1, 2 и 3 се представят в оригинал и с подпис на канидата. Документите по т. 4 и 5 трябва да са заверени с „Вярно с оригинала” и подпис от кандидата.

Документите на кандидатите се приемат в срок до 16.00 часа на 17.05.2022 г., в офиса на МИГ – общини Момчилград и Крумовград на адрес: гр. Момчилград, ул. ”Девети септември” № 1, ет. 4. Документите се приемат лично, по пощата или чрез куриер. За дата на подаване се счита датата на входящия номер на кандидата, получен при постъпването му в офиса на Сдружението, независимо от начина на подаване – лично, чрез куриер или по поща.

На интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати. Документите ще бъдат разгледани при спазване на пълна конфиденциалност и според изискванията на ЗЗЛД.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Обява
2. Вътрешни правила
3. Документи за кандидатстване
4. Контролен лист

Прочитания: 311 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание