Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
ПОКАНА
15 Септември 2023

ПОКАНА

за участие в информационни събития на територията на МИГ- общини Момчилград и Крумовград по подмярка 19.4" Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. за 2023 година

МИГ- общини Момчилград и Крумовград кани всички желаещи да вземат участие в информационните събития, организирани на територията на МИГ - общини Момчилград и Крумовград. Информационните събития ще се проведат при следния план-график:

Място на провеждане

дата на провеждане

час на провеждане

 

Еднодневни информационни срещи за 10 души

1.

с. Горна Кула, общ. Крумовград

03.10.2023 г.

10,00 часа

2.

с. Гулийка, общ. Крумовград

03.10.2023 г.

12,00 часа

3.

с. Едрино, общ. Крумовград

03.10.2023 г.

14,00 часа

4.

с. Груево, общ. Момчилград

04.10.2023 г.

14,00 часа

5.

с. Звездел, общ. Момчилград

05.10.2023 г.

14, 00 часа

6.

с. Синделци, общ. Момчилград

05.10.2023

10,00 часа

 

Еднодневни обучения за 10 души

1.

гр. Момчилград

23.10.2022 г.

10,00 часа

2.

гр. Момчилград

24.10.2022 г.

10,00 часа

3.

град Крумовград

06.11.2022 г..

10,00 часа

4.

град Крумовград

07.11.2022 г.

10,00 часа

 

Еднодневни информационни срещи за 20 души

1.

град Момчилград

04.10.2023 г.

10,00 часа

2.

град Крумовград

03.11.2023 г.

14,00 часа

 

Темите на предвидените еднодневни обучения са:

- Прилагане на ПМС № 160 от 01.07.2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от ЕСИФ.Процедура за осъществяване на предварителна проверка и последващ контрол върху обществени поръчки и процедури за избор с публична покана за разходи, финансирани изцяло или частично със средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони - 2 бр. (по 1 във всяка община)

- Управление и отчитане на проекти по мерки, финансирани по ПРСР 2014-2020 г. Често допускани грешки

Темите на предвидените информационни срещи:

- Информация за изпълнение на СВОМР на МИГ- общини Момчилград и Крумовград;

- Предстоящи приеми по мерки от СВОМР на МИГ- общини Момчилград и Крумовград за 2023 година.

За участие можете да заявите на e-mail: mig mk2015@abv.bg или в офисите на „МИГ- общини Момчилград и Крумовград" на адреси: град Момчилград, ул. „Девети септември" №1, ет.4 и град Крумовград, ул. „Трети март" №3.

Прочитания: 227 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание