Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
Местна инициативна група общини Момчилград и Крумовград проведе работни и информационни срещи във връзка с консултиране на местната общност при процеса на разработване на СВОМР за програмен период 2023-2027 г.
04 Октомври 2023

Местна инициативна група общини Момчилград и Крумовградпроведе поредица от работни и информационни срещи, във връзка с консултиране на местната общност при процеса на разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) за програмен период 2023-2027 г. Дейностите са част от изпълнението на проект „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група общини Момчилград и Крумовград, във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-141/20.04.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.

Работните и информационните срещи, проведени  в гр. Момчилград и гр. Крумовград., са насочени към широк кръг представители от местната общност. Участие взеха представителите на публични сектор - местна власт, образователни институции и социални заведения, представителите на стопанския сектор малък и среден бизнес, земеделски производители, предприемачи в сферата на услугите и представители на нестопанския сектор -  физически лица, включително млади хора на възраст до 29 години и лица от уязвимите групи.

Обсъдиха се и се определиха мерките за постигане на целите и приоритетите за развитие, включително финансовите им параметри, формулирани в процеса на разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2023-2027 г.

През новия програмен период (2023 – 2027 г.) се запазва възможността за многофондово финансиране на Стратегията за ВОМР: от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/, Европейския социален фонд /ЕСФ/ и Европейския фонд за регионално развитие /ЕФРР/.

СНЦ „МИГ общини Момчилград и Крумовград   “ има възможност да включи в Стратегията за ВОМР за периода 2023-2027 г. мерки за финансиране по следните програми:

Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони /ЕЗФРСР/

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. /ЕСФ/

Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ /ЕФРР/

Програма „Образование“ 2021-2027 г. /ЕСФ/

Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. /ЕФРР/

 

 Този материал е създаден във връзка с изпълнение на Административен договор № РД 50-141/20.04.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г.“

Прочитания: 274 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание