Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
Местна инициативна група общини Момчилград и Крумовград проведе работни и информационни срещи във връзка с консултиране на местната общност при процеса на разработване на СВОМР за програмен период 2023-2027 г.
04 Октомври 2023

Местна инициативна група общини Момчилград и Крумовградпроведе поредица от работни и информационни срещи, във връзка с консултиране на местната общност при процеса на разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) за програмен период 2023-2027 г. Дейностите са част от изпълнението на проект „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група общини Момчилград и Крумовград, във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-141/20.04.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.

Работните и информационните срещи, проведени  в гр. Момчилград и гр. Крумовград., са насочени към широк кръг представители от местната общност. Участие взеха представителите на публични сектор - местна власт, образователни институции и социални заведения, представителите на стопанския сектор малък и среден бизнес, земеделски производители, предприемачи в сферата на услугите и представители на нестопанския сектор -  физически лица, включително млади хора на възраст до 29 години и лица от уязвимите групи.

Обсъдиха се и се определиха мерките за постигане на целите и приоритетите за развитие, включително финансовите им параметри, формулирани в процеса на разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2023-2027 г.

През новия програмен период (2023 – 2027 г.) се запазва възможността за многофондово финансиране на Стратегията за ВОМР: от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/, Европейския социален фонд /ЕСФ/ и Европейския фонд за регионално развитие /ЕФРР/.

СНЦ „МИГ общини Момчилград и Крумовград   “ има възможност да включи в Стратегията за ВОМР за периода 2023-2027 г. мерки за финансиране по следните програми:

Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони /ЕЗФРСР/

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. /ЕСФ/

Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ /ЕФРР/

Програма „Образование“ 2021-2027 г. /ЕСФ/

Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. /ЕФРР/

 

 Този материал е създаден във връзка с изпълнение на Административен договор № РД 50-141/20.04.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г.“

Прочитания: 92 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание