Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група „Община Момчилград” сключи договор за финансиране на подготвителни дейности за изработване на Стратегия за местно развитие по ПРСР 2014-2020
23 Декември 2015

На 07.12.2015 г. СНЦ „МИГ – Община Момчилград” сключи Договор с №РД 50-175 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. на стойност 48 825,75 лева. Договорът между Министерството на земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие”-Разплащателна агенция и СНЦ „МИГ – Община Момчилград” ще се изпълнява в партньорство със СНЦ „МИГ Крумовград” и ще финансира дейности на територията на двете местни инициативни групи свързани с изграждане на капацитет на МИГ и изготвяне на Стратегия за местно развитие на дадената територия. Проектът се изпълнява по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., финансирано от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Крайният срок за реализиране на заложените дейности, както и изготвяне на Стратегия за местно развитие е месец юни 2016 г. За постигане на заложените в проекта цели ще се ангажират, доказали се експерти в областта на прилагане на подхода „ЛИДЕР” в България, както и целия човешки потенциал на територията на двете общини.
Подходът „ЛИДЕР” е новаторски подход в рамките на политиката на ЕС за развитие на селските райони, отличаващ се с характерни черти, една от най-важните, от които е т.нар. подход „отдолу-нагоре”. При него местните действащи лица участват активно във вземането на решения за стратегията и избора на приоритети, които да бъдат следвани на определената територия. Решенията при този подход се взимат с консесус от заинтерсованите страни, за да е възможно на по - късен етап всяка участваща заинтерсована страна да поеме определени ангажименти при изпълнението на Стратегията.
За успешното прилагане на подхода „ЛИДЕР” на територията трябва да се предприемат следните много важни задължителни стъпки:
• Създаване на капацитет за прилагане на подхода на местно ниво;
• Анализ на потенциала на територията;
• Създаване на сътрудничество между местните заинтересовани страни от различните сектори;
• Създаване на Стратегия за местно развитие - основополагащ документ при прилагането на подхода „ЛИДЕР”;
Съобразявайки се със задължителните стъпки за успешно прилагане на подхода „ЛИДЕР” на територията на „МИГ - Община Момчилград” и „МИГ Крумовград” и с цел създаване на качествена Стратегия за местно развитие, съобразена с приоритетите, характеристиките и възможностите на региона в рамките на настоящия проект ще бъдат изпълнени следните основни дейности:
• Провеждане на информационни кампании, срещи и семинари;
• Изготвяне и разпространение на информационни материали за информиране на местното население;
• Публикации в регионални медии;
• Проучвания и анализи на територията;
• Обучения на екипа на МИГ и местни лидери;
• Работни срещи, свързани с консултиране за подготовка на стратегията;
• Информационни срещи, свързани с консултиране с местната общност;
• Обществено обсъждане на разработваната стратегия за ВОМР;
В резултат от изпълнението на Договора за безвъзмездната помощ ще имаме създадена МИГ на обединената вече територия, проведени обществени обсъждания с всички заинтересовани страни при разработване на Стратегия за местно развитие и ще разполагаме с готов формуляр и съпътстващи документи за кандидатстване при обявени покани за набиране на СМР за одобрение от УО.

Прочитания: 1301 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание