Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ
18 Април 2016

Председателят на Управителния съвет на „Местна Инициативна Група - Общини Момчилград и Крумовград“ на основание чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Устава на Сдружението и във връзка с приети решения на заседание на Управителния съвет, проведено на 18.04.2016г. свиква извънредно Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 27.04.2016г. от 17:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет - гр. Крумовград. На основание чл. 28, ал. 3 от Устава на Сдружението настоящата покана се изпраща до членовете на Общото събрание най-малко една седмица преди определения по-горе ден и час за провеждане на Общото събрание, а също така се обявява и на сайта на Сдружението отново най-малко една седмица преди провеждане на Общото събрание.
Общото събрание ще се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка първа от Дневния ред: Промени в Общото събрание на „МИГ Общини Момчилград и Крумовград”;

Точка втора от Дневния ред: Промени в Управителния съвет на „МИГ Общини Момчилград и Крумовград”;


Точка трета от Дневния ред: Вземане на Решение за изменение и допълнение на Устава на „Местна Инициативна Група – общини Момчилград и Крумовград”


Точка четвърта от Дневния ред: Взимане на решение за кандидатстване на СНЦ „Местна инициативна група – Общини Момчилград и Крумовград” по Подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Точка пета от Дневния ред: Разни.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са поставени на разположение на членовете на Общото събрание на адреса на управление на Сдружението.

Всеки член на Общото събрание има право да упълномощи лице, което да го представлява в заседанието на Общото събрание. Упълномощаването се извършва с пълномощно в писмена форма.

Прочитания: 801 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание