Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ
27 Април 2016

Председателят на Управителния съвет на „Местна Инициативна Групва - Общини Момчилград и Крумовград“ на основание чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Устава на Сдружението и във връзка с приети решения на заседание на Управителния съвет, проведено на 27.04.2016г. свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 27.05.2016г. от 17:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет - гр. Крумовград. На основание чл. 28, ал. 3 от Устава на Сдружението настоящата покана се обнародва на електронната страница на МИГ и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, както и в сградите на общинските администрации на двете общини, най-малко7 календарни дни преди насрочения ден.
Общото събрание ще се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за приемане и одобряване на Стратегията за Водено от общностите местно развитие за периода 2014 - 2020 г.;

2. Разни.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са поставени на разположение на членовете на Общото събрание на адреса на управление на Сдружението.

Всеки член на Общото събрание има право да упълномощи лице, което да го представлява в заседанието на Общото събрание. Упълномощаването се извършва с пълномощно в писмена форма.

Дата: 27.04.2016г.

Прочитания: 1262 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание