Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
ПОКАНА
10 Април 2017

П О К А Н А


ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Уведомявам Ви, че Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група – общини Момчилград и Крумовград” взе решение за свикването на Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 20.04.2017 г. (четвъртък) от 16:00 часа, с място на провеждане: гр. Момчилград, ул. „Момчил войвода“ №2 /Заседателната зала на Общински съвет – град Момчилград/.

Събранието се свиква по инициатива на Управителния съвет, на основание чл. 28, ал.1 от Устава на сдружението, чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Решение на управителния съвет по протокол от 30.03.2017 г., и ще се проведе при следния дневен ред:

1. Представяне на Отчет за дейността на Управителния съвет за 2016 г.;

2. Представяне и обсъждане на Доклад за дейността на СНЦ „МИГ – общини Момчилград и Крумовград “ за 2016 г. и финансов отчет за 2016 г.;

3. Разглеждане, обсъждане и приемане на Програма за осъществяване на дейността на СНЦ „МИГ - общини Момчилград и Крумовград” за 2017 г.;

4. Разглеждане, обсъждане и приемане на бюджет на СНЦ „МИГ - общини Момчилград и Крумовград” за 2017 г.;

5. Обсъждане на предложения за промени в Устава на СНЦ „МИГ - общини Момчилград и Крумовград”.

6. Приемане на Вътрешен правилник за осъществяване на обществено полезна дейност на СНЦ „МИГ - общини Момчилград и Крумовград”.

7. Приемане на Правилник за набиране и разходване на средства и имуществото на СНЦ „МИГ - общини Момчилград и Крумовград”.

8. Приемане на размера на членския внос на членовете на Общото събрание за 2017 год.

9. Приемане на решение за представителство на СНЦ „МИГ - общини Момчилград и Крумовград” от Председателя на УС и от Изпълнителния директор заедно и поотделно.

10. Други.

При липса на кворум, на основание чл. 29 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе на същия ден, същото място и при същия дневен ред от 17:00 часа, независимо от броя на присъстващите.


Във връзка с провеждане на общото събрание и с оглед важността на вземаните решения Ви напомняме, че:
1. Членовете на Сдружението - физически лица участват лично в общото събрание. Те могат да бъдат представлявани от упълномощено лице с пълномощно с нотариална заверка на подписите.
2. Членовете на Сдружението – юридически лица участват в общото събрание чрез своите законни представители или изрично упълномощени за участие в общото събрание лица с пълномощно с нотариална заверка на подписите.
3. Пълномощник не може да бъде член на Сдружението, респ. физическо лице, което представлява член - юридическо лице, или член на Управителния съвет. Пълномощникът не може да представлява повече от един член на сдружението. Преупълномощаване не се допуска.


Всички писмени материали, свързани с дневния ред са на разположение в офисите на СНЦ „МИГ – общини Момчилград и Крумовград“ на адрес: гр. Момчилград, ул. „Девети септември“ № 1, ет.4 и гр. Крумовград ул. „Трети март“ № 1, от 08.30 часа до 17.00 часа всеки работен ден.

гр. Момчилград
10.04.2017г.
Управителен съвет на СНЦ „Местна инициативна група – общини Момчилград и Крумовград”


ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Пълномощно за физически лица
2. Пълномощно за юридически лица
Прочитания: 1846 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание