Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
СЪОБЩЕНИЕ
23 Март 2018

ВОМР С ПОДКРЕПАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

 „ИНОВАЦИИ И КОНКУРНТОСПОСОБНОСТ 2014 – 2020”


МИГ „Oбщини Момчилград и Крумовград“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Oбщини Момчилград и Крумовград“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG16RFOP002-2.017 „МИГ общини Момчилград и Крумовград - Подобряване на производствения капацитет в МСП“

Целта на процедурата е предоставяне на инвестиционна подкрепа на малките и средни предприятия /МСП/ от територията на МИГ за подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал.

Предоставяната безвъзмездна финансова помощ трябва да отговаря на условията за държавни помощи. Приложимият режим на държавна помощ по настоящата процедура за подбор на проекти е в съответствие с правилата за минимална помощ по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013 г.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 1 950 000 лева. Приемът на проектни предложения е с  два крайни срока на кандидатстване.


1-ви период на прием на проектни предложения:

Краен срок за подаване на проектни предложения – до 17:00 часа на 30 април 2018 г., включително;


Общ размер на безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура за първи период на прием - 1 000 000 лева.


2-ри период на прием на проектни предложения:

Краен срок за подаване на проектни предложения – до 17:00 часа на 30 април 2019 г., включително;


Общ размер на безвъзмездна финансова помощ по процедурата за 2-ри период на прием – 950 000 лева и остатъчните средства след приключване на първия прием.


Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:

1/ Дейности в подкрепа на общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии и/или

2/ Дейности в подкрепа на специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на управленския капацитет и/или

3/ Дейности в подкрепа на растежа на предприятията чрез подобряване на качеството и насърчаване на използването на ИКТ и услуги и

4/ Дейности за информиране и публичност.Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ „Общини Момчилград и Крумовград“


Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://www.eufunds.bg;

http://www.migmomchilgrad.com/,


Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път, чрез квалифициран електронен подпис, като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg.

Прочитания: 1104 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание