Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
СЪОБЩЕНИЕ
19 Април 2018

„МИГ общини Момчилград и Крумовград“ публикува изменен пакет документи по процедура на подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG16RFOP002-2.017 „МИГ общини Момчилград и Крумовград - Подобряване на производствения капацитет в МСП“

МИГ общини Момчилград и Крумовград уведомява всички кандидат- бенефициенти, че във връзка с постъпило запитване от кандидат бенефициенти по процедура BG16RFOP002-2.017 „МИГ общини Момчилград и Крумовград - Подобряване на производствения капацитет в МСП“ е установена техническа по своя характер грешка в „Бизнес плана - Приложение Б“ от пакета документи за попълване при кандидатстване към Условията за кандидатстване“, в листове „Счетоводни отчети“ и „Персонал“, която представлява очевидна фактическа грешка, състояща се в погрешно добавен период на последните три приключени финансови години, а именно 2014, 2015 и 2016 г. и 2012,2013 и 2014 г.
Във връзка с гореизложеното УС на „МИГ общини Момчилград и Крумовград“ проведе свое заседание, на което взе решение за следното изменение:

• В Бизнес плана (Приложение Б) към Условията за кандидатстване за първи период на прием, навсякъде където фигурира периода на последно приключили три финансови години „2014, 2015 и 2016 г.“ и „2012,2013 и 2014 г.“ да се четат „2015, 2016 и 2017 г.“.

• В обясненията под таблиците в листове „Персонал“ и „Счетоводни отчети 2015-2017 г.“ се добавя изречението „За проектите подадени през 2019 г., годините следва бъдат актуализирани от кандидата, като 2015 г. се заменя с 2016 г., 2016 г. с 2017 г., а 2017 г. с 2018 г.“.
• В лист „Прогнози ОПР и ОПП“ от Бизнес плана (Приложение Б) „Базова година 2014“, навсякъде се променя на „Базова година 2017/2018“


Към настоящия момент няма подадени проектни предложения в системата на ИСУН 2020 по процедура на подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG16RFOP002-2.017 „МИГ общини Момчилград и Крумовград - Подобряване на производствения капацитет в МСП“
Консолидирана версия на пакета документи за кандидатстване с направените промяни (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях) по процедурата е публикуванa на интернет адреса на:

„МИГ общини Момчилград и Крумовград“: http://www.migmomchilgrad.com/.

Прочитания: 332 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание