Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
ОБЯВА
18 Януари 2019

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020

„МИГ- общини Момчилград и Крумовград”, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 2.2.1 – „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“ от стратегията за ВОМР на МИГ - общини Момчилград и Крумовград посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-2.036 – „МИГ Момчилград - Крумовград – Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“.  

Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са:  • Увеличаване на броя на членове на семейства с деца /включително с увреждания/, които са започнали да търсят работа или са в заетост, след предоставени интегрирани мерки за социално включване;

  • Увеличаване на броя на хората с увреждания, които са започнали да търсят работа или са заети, чрез предоставяне на социални и здравни услуги, вкл. чрез интегрирани мерки за хора с увреждания и техните семейства.


Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2  „Осигуряване на достъп до качествени социални услуги за всички – образование, здравеопазване, грижи за хората в неравностойно положение”, Инвестиционен приоритет 2 „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост ” на ОП РЧР

Проектите ще се изпълняват на територията на „МИГ-общини Момчилград и Крумовград”, обхващаща територията на общините Момчилград и Крумовград.


Дейностите, които ще получат подкрепа включват:  • Предоставяне на услуги за семейства с деца (включително деца с увреждания), услуги по превенция (семейно консултиране, превенция на изоставянето и други) и на подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани между секторни услуги в общността или в семейна среда;

  • Реализация на интегрирани подходи за мотивиране и насърчаване    участието на пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства /деца, включително с увреждания, възрастни хора, зависими от грижа, пълнолетни лица с увреждания;  • Подкрепа за намиране на работа и подобряване достъпа до заетост на хората с увреждания в трудоспособна възраст  чрез интегрирани комплексни мерки и предоставяне на подкрепящи услуги, вкл. в общността;  • Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, в т.ч. чрез целеви действия, насочени към уязвими групи;  • Местни социални дейности за социално включване.


С цел по-качествено предоставяне на услугите, кандидатите следва да предвидят в

проектното предложение някоя от следните дейности (ако е приложимо):  • Обучение на персонала за предоставяне на услугите (само за тази част от персонала, която не е преминала подобно обучение);

  • Предоставяне на психологическа подкрепа и/или консултиране и/или супервизия на персонала, предоставящ социални услуги;

  • Мотивационна и/или психологическа или друг тип подкрепа за потребителите на услугите, според тяхната индивидуална потребност.


Общ бюджет на процедурата: 100 000 лв.


Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://еumis2020.government.bg и https://migmomchilgrad.com към документите по процедурата.


Първи краен срок за представяне на проектни предложения: 05.03.2019 г., 17:00 часа

Втори краен срок за представяне на проектни предложения /при неусвоен бюджет след първия прием/: 27.06.2019 г.,17:00 часа

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

Прочитания: 91 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание