Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
ОБЯВА
28 Февруари 2019

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020


МИГ – ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 1.7 от стратегията за ВОМР на МИГ- общини Момчилград и Крумовград посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: №BG05M9OP001-1.058 „МИГ- общини Момчилград и Крумовград – Добри и безопасни условия на труд“


Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са:  • повишаване ефективността и производителността в предприятията чрез осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

  •  обучения на работното място;

  •  въвеждане на гъвкави форми на заетост;

  • подкрепа за въвеждане на практики за усъвършенстване на системите за управление на човешките ресурси.


Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет 7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените” на ОП РЧР 2014 - 2020 г.

Проектите ще се изпълняват на територията на “МИГ- общини Момчилград и Крумовград.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1. „Предоставяне на обучения на работното място“;

2. „Подкрепа за практики за въвеждане на гъвкави форми на заетост“;

3. „Подкрепа за практики за усъвършенстване на системите за управление на човешките ресурси в предприятията, с акцент върху практиките за трайно интегриране на младите хора на работното място, по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители“;

4. „Подкрепа за практики за въвеждане на иновативни, по-производителни и „по-зелени” модели за организация на труда в предприятията; в т.ч. за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труда, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите, както и за подобряване на социалния климат“;

5. „Подкрепа за практики, насочени към развитие на корпоративната социална отговорност“;

6. „Предоставяне на обучения за мениджъри на МСП и предприемачи с оглед подобряване на техните управленски и предприемачески умения“. 

Общ бюджет на процедурата: 480 000 лв.


Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

- https://umis2020.government.bg

- http://www.migmomchilgrad.com - интернет страница на „МИГ- общини Момчилград и Крумовград“

Първи краен срок за представяне на проектни предложения: 02.04.2019 г., 17:00 часа

Втори краен срок за представяне на проектни предложения /при неусвоен бюджет след първия прием/: 23.08.2019 г.,17:00 часа


Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

Прочитания: 1135 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание