Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
СЪОБЩЕНИЕ
18 Март 2019

МИГ – общини Момчилград и Крумовград  УВЕДОМЯВА всички заинтересовани лица от територията на община Момчилград и община Крумовград,  че тече втори краен срок за прием на проектни предложения по мярка от ОПИК 2014-2020 г. от СВОМР на МИГ – общини Момчилград и Крумовград  по Процедура с № BG16RFOP002-2.017 „МИГ общини Момчилград и Крумовград - Подобряване на производствения капацитет в МСП“.


  Крайният срок за прием на проектни предложения е 17.00 ч. на 30.04.2019 г.


Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е в размер на  1 067 662,50 лв., които са остатъчните средства след първия прием на проектни предложения.


При подготовката на проектните си предложения кандидатите да имат предвид, че се  ползва изменения пакет от документи по процедура на подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG16RFOP002-2.017 „МИГ общини Момчилград и Крумовград - Подобряване на производствения капацитет в МСП“, публикуван на интернет сайта на МИГ в раздел „Проекти”, подраздел „Процедури за кандидатстване”, „Изменен пакет документи по процедура на подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG16RFOP002-2.017 „МИГ общини Момчилград и Крумовград - Подобряване на производствения капацитет в МСП“ от 19.04.2018 година.


Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по  електронен път чрез попълване и подаване на уеб базиран формуляр за кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес:https://eumis2020.government.bg


За повече информация и разяснения може да се свържете чрез:


Адрес на Офис на МИГ: град Момчилград, ул.”Девети септември” №1, ет.4;

Град Крумовград, ул.”Трети март” №3, ет.1

e-mail: mig_mk2015@abv.bg

Лице за контакт: Марийка Христозова – Изпълнителн директор, тел. 088 674 2637;

Халил Халил – експерт по прилагане на СВОМР, тел. 088 988 6752

Прочитания: 908 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание