Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Новини
 
ОБЯВА
19 Април 2019

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020


„МИГ- общини Момчилград и Крумовград”, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка Мярка 2.1 - Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите от стратегията за ВОМР на МИГ - общини Момчилград и Крумовград посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-2.047-„МИГ- общини Момчилград и Крумовград”–„Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности”.  

Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са:  • Подобряване на живота и създаване на подходящи условия за устойчивата интеграция на маргинализирани общности и социално изключени роми, при спазване на принципите на равнопоставеност и недискриминация.

  •  Осигуряване на достъп до качествени социални услуги за всички – образование, здравеопазване, грижи за хората в неравностойно положение


Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2  „Осигуряване на достъп до качествени социални услуги за всички – образование, здравеопазване, грижи за хората в неравностойно положение”, Инвестиционен приоритет 1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите” на ОП РЧР

Проектите ще се изпълняват на територията на „МИГ-общини Момчилград и Крумовград”, обхващаща територията на общините Момчилград и Крумовград.


Дейностите, които ще получат подкрепа включват:


1. Направление „Подобряване достъпа до заетост”:


1.1. активиране на икономически неактивни лица;

1.2.посредничество за намиране на работа;

1.3.професионално информиране и консултиране;

1.4.психологическо подпомагане;

1.5.мотивационно обучение;

1.6.предоставяне на обучение за придобиване на професионална квалификация или ключова компетентност;

1.7.включване в стажуване, чиракуване, заетост в т.ч. в сферата на социалната икономика;

1.8.насърчаване на самостоятелната заетост и др.;


2. Направление „Подобряване достъпа до образование”: 


2.1.превенция на ранното отпадане от училище;

2.2.интеграция в образователната система на деца и младежи;

2.3.подобряване достъпа до образователни услуги за ранно детско развитие;

2.4.ограмотяване на възрастни;


3. Направление „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги”: 


3.1.подобряване достъпа до и предоставяне на качествени социални и здравни услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги, съгласно специфичните потребности на целевата група;

3.2.предоставяне на индивидуални консултации и социално-здравна медиация на представителите на целевите групи; повишаване информираността относно социалните и здравните им права;

3.3.насърчаване на семейното планиране и отговорното родителство; повишаване здравната култура, повишаване на информираността по отношение на вредата от използване на наркотици и др.;

3.4.здравната култура и др.;


4. Направление „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи”:


4.1.планиране, управление, наблюдение и оценка на инициативи за социално-икономическа интеграция на социално изключени хора, групи и маргинализирани общности и за общностно развитие;

4.2.общностни дейности за промяна на практики, имащи негативно влияние върху социалното включване;

4.3.подкрепа за включване на целевите групи в процесите на формиране и изпълнение на национални и местни политики;

4.4.инициативи за преодоляване на стереотипи;

4.5.инициативи за популяризиране на културната идентичност на етнически общности, вкл. в сферата на традиционните дейности и талантите (занаяти и изкуства).


Проектите трябва задължително да прилагат интегриран подход към нуждите на целевите групи. Това се изразява в съчетание на минимум две от горните направления дейности, като задължителен характер ще имат дейностите от направление 3.


Общ бюджет на процедурата: 50 003,43 лв.


Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://еumis2020.government.bg и https://migmomchilgrad.com към документите по процедурата.


Краен срок за представяне на проектни предложения: 30.05.2019 г., 17:00 часа

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

Прочитания: 1302 пъти

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание