Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Документи за публично обсъждане
 

Проект на Условия за кандидатстване и приложенията към тях по мярка 4.2.1 от СВОМР по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG06RDNP001-19.807, мярка „МИГ Момчилград - Крумовград – 4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”
23 ноември 2023

 

Проект на Условия за кандидатстване и приложенията към тях по мярка 4.1.1 от СВОМР по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване: BG06RDNP001-19.793 МИГ Момчилград – Крумовград, мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства“
04 септември 2023

 

Проект на Условия за кандидатстване и приложенията към тях по мярка 6.4.1 от СВОМР по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване: BG06RDNP001-19.735 МИГ Момчилград – Крумовград, мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
04 септември 2023

 

Проект на Условия за кандидатстване и приложенията към тях по мярка 6.4.1. от СВОМР по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко срока за кандидатстване: BG06RDNP001-19.735 МИГ Момчилград Крумовград – мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
26 януари 2023

 

Проект на Условия за кандидатстване и приложенията към тях по мярка 7.5. от СВОМР по Процедура чрез подбор на проектни предложения с два срока за кандидатстване: BG06RDNP001-19.651 – МИГ Момчилград – Крумовград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“
04 май 2022

 

Проект на Условия за кандидатстване и приложенията към тях по мярка 4.1.1 от СВОМР по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко срока за кандидатстване: BG06RDNP001-19.600 -МИГ Момчилград - Крумовград - мярка 4.1.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“
19 април 2022

 

Проект на Условия за кандидатстване и приложенията към тях по мярка 7.2. от СВОМР по Процедура чрез подбор на проектни предложения с три срока за кандидатстване: BG06RDNP001-19.634 – МИГ Момчилград - Крумовград – мярка 7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
18 април 2022

 

Проект на Условия за кандидатстване и приложенията към тях по мярка 4.2.1. от СВОМР по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко срока за кандидатстване: BG06RDNP001- 19.586 - „МИГ Момчилград - Крумовград – мярка 4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”
03 февруари 2022

 

Проект на Условия за кандидатстване и приложенията към тях по мярка 21 от СВОМР по Процедура чрез подбор на проектни предложения с два срока за кандидатстване: BG06RDNP001-19.425 – МИГ Момчилград и Крумовград, мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното културно наследство“
22 февруари 2021

 

Проект на Условия за кандидатстване и приложенията към тях по мярка 6.4.1 от СВОМР по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко срока за кандидатстване: BG06RDNP001-19.279 - МИГ Момчилград – Крумовград, мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
04 юни 2020

 

Проект на Условия за кандидатстване и приложенията към тях по мярка 4.1.1 от СВОМР по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко срока за кандидатстване : BG06RDNP001-19.392 -МИГ Момчилград - Крумовград - мярка 4.1.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“
12 май 2020

 

Проект на Условия за кандидатстване и приложенията към тях по мярка 7.5 от СВОМР по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко срока за кандидатстване : BG06RDNP001-19.402 - МИГ Момчилград – Крумовград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“
08 май 2020

 

Проект на Условия за кандидатстване и приложенията към тях по мярка 4.2.1 от СВОМР по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко срока за кандидатстване : BG06RDNP001- 19.374 - „МИГ Момчилград - Крумовград – мярка 4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”
25 Февруари 2020

 

Проект на Условия за кандидатстване и приложенията към тях по мярка 2.2.1 от СВОМР по Процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване- : BG05M9OP001-2.092 – „МИГ Момчилград - Крумовград – Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“
13 Февруари 2020

 

Проект на Условия за кандидатстване и приложенията към тях по мярка 2.1 от СВОМР по Процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване- BG05M9OP001-2.047 „МИГ- общини Момчилград и Крумовград” – „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности“
11 Март 2019

 

Проект на Условия за кандидатстване и приложенията към тях по мярка 1.7 от СВОМР по Процедура чрез подбор на проектни предложения с два крайни срока за кандидатстване - BG05M9OP001-1.058 „МИГ- общини Момчилград и Крумовград - Добри и безопасни условия на труд“
31 Януари 2019

 

Проект на Условия за кандидатстване и приложенията към тях по мярка 2.3 от СВОМР по Процедура чрез подбор на проектни предложения с два крайни срока за кандидатстване - BG05M9OP001-2.051-„МИГ- общини Момчилград и Крумовград”- „Грижа и подкрепа за независим живот“
21 Януари 2019

 

Проект на Условия за кандидатстване и приложенията към тях по мярка 1.7 от СВОМР по Процедура чрез подбор на проектни предложения с два крайни срока за кандидатстване - BG06RDNP001-19.166 – МИГ Момчилград - Крумовград – мярка 7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
18 Януари 2019

 

Проект на Условия за кандидатстване и приложенията към тях по мярка 2.1.1 от СВОМР по Процедура чрез подбор на проектни предложения с два крайни срока за кандидатстване - BG05M9OP001-2.036 - „МИГ Момчилград - Крумовград – Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост”
27 Декември 2018

 

Проект на Условия за кандидатстване и приложенията към тях по мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
06 Ноември 2018

 

Проект на Условия за кандидатстване и приложенията към тях по мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства“
06 Ноември 2018

 

Проект на Условия за кандидатстване и приложенията към тях по мярка 1.6 от СВОМР по Процедура чрез подбор на проектни предложения с три крайни срока за кандидатстване - BG05M9OP001-1.042 - „МИГ- общини Момчилград и Крумовград – обучение за заети лица”
08 Юни 2018

 

Проект на Условия за кандидатстване и приложенията към тях по мярка 2.1 от СВОМР по Процедура чрез подбор на проектни предложения с два крайни срока за кандидатстване - BG05M9OP001-2.025 - „МИГ- общини Момчилград и Крумовград” – „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности”
06 Юни 2018

 

Проект на промяна на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ- общини Момчилград и Крумовград
30 Март 2018

 

Проект на насоки за кандидатстване по мярка „Подобряване на производствения капацитет в МСП” от СВОМР с финасиране по Оперативна програма” Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.
17 Януари 2018

 

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание