Начало       За проекта       Подходът "Лидер" / ВОМР        Органи на МИГ         Стратегия и изпълнение        Документи        Контакти        ИГРП    
  Проекти
   
  Полезни връзки
   
  Социални профили
 
 
  Изпълнение на проекти
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИ, ИЗПЪЛНЯВАЩИ ПРОЕКТИ ПО СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ-ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД, С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПРЧР 2014-2020 Г.
21 Януари 2019

Бенефициентите, изпълняващи проекти по Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ- общини Момчилград и Крумовград, финансирани по ОПРЧР 2014-2020 г. могат да ползват ръководство за бенефициента, както и приложенията към него.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Ръководство
2. Приложения към ръководството

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЯРКА ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗИВИТЕ НА МИГ-ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020 Г.
20 Септември 2018

През месец септември 2018 година се сключиха първите тристранни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка от Стратия за водено от общностите местно развитие на МИГ- общини Момчилград и Крумовград. Сключените договори са по процедура чрез подбор на проекти BG16RFOP002-2.017 -„МИГ общини Момчилград и Крумовград - Подобряване на производствения капацитет в МСП“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.
Целта на процедурата е повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможностите за създаване на местен бизнес, вкл. чрез диверсификация и алтернативни дейности, в т.ч подобряване на нивото на оцеляване на МСП, включително чрез насърчаване на предприемачеството с цел създаване на нови устойчиви предприятия, които да осигуряват заетост на местното население и възможности за повишаване на доходите му и/или повишаване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на предприятията.
Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 90%.
До края на първия срок за подаване на проектни предложения има подадени 4 проекта. Одобрени са и четирите проекта с общо допустими разходи в размер на 980 375,00 лева в т.ч. одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 882 337,50 лв. Одобрените бенефициенти, с които са и сключени тристранните договори за предоставяне на БФП са:
- БАДЕКС ООД град Момчилград с общо допустими разходи на проекта в размер на 301 624,00 лева в т.ч. БФП – 271 461,60 лв.;
- МЕСИ ООД град Момчилград с общо допустими разходи на проекта в размер на 233 300,00 лева в т.ч. БФП – 209 970,00 лв.;
- ДОБРУДЖА ООД град Момчилград с общо допустими разходи на проекта в размер на 188 479,00 лева в т.ч БФП – 169 631,10 лв.;
- ЛИНК + ООД град Момчилград с общо допустими разходи на проекта в размер на 256 972,00 лева в т.ч БФП – 231 274,80 лв.
Размерът на остатъчните средства на безвъзмездната финансова помощ за втория краен срок за кандидатстване, който е до 31.04.2019 г. – 17.00 часа е 1 067 662,50 лв.

 

 
  Превод
 
Bulgarian Belarusian Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish
 
  Профил на купувача
   
  Съдържание